اخبار و رویدادها


برنامه کلاسی
درج شده در تاریخ 1397/06/26 توسط مهجوری.

برپایی جشن نیمه شعبان در دبیرستان حکمت
برگزاری کلاس عملی دفاعی در دبیرستان جکمت
بازدید  همکاران دبیرستان حکمت از نیروگاه شازند
انتخاب دبیرستان حکمت به عنوان دبیرستان ممتاز در طرح تعالی مدیریت
بر پایی روز دانش آموز
رمز سمیم
به مناسبت هفته مشاغل دانش آموزان دبیرستان حکمت از مجتمع پتروشیمی بازدید کردند.
بازدید از پتروشیمی شازند
دبیرستان حکمت به کسب رتبه اول مسابقات سرود و نمایش مفتخر گردید.
دبیرستان حکمت رتبه دوم مسابقات نمایش صحنه ای را کسب کرد.
مسابفات قرآن
جشن تکلیف
به مناسبت هفته مشاغل دانش آموزان دبیرستان حکمت از مجتمع پتروشیمی بازدید کردند.

نهم 4

صیاد شیرازی

نهم 3

کاظمی آشتیانی

نهم 2

چمران

نهم1

تهرانی مقدم

هشتم4

قشقایی

هشتم 3

رضایی نژاد

هشتم 2

شهید احمدی روشن

هشتم1

شهید شهریاری

هفتم4

دکتر قریب

هفتم3

شهدای هسته ای

هفتم 2

دکتر حسابی

هفتم 1

سحاب

 

 

فارسی    بورقانی

 

علوم    شیرین آبادی

 

ریاضی     رجبی

علوم   شفیعی

 

مطالعات  مولایی

 

مطالعات    قربانی

 

عربی    حاجیلو

     مطالعات  مولایی

 

علوم   شفیعی

 

زبان    عزیزی

 

ورزش    خلیلی

 

ریاضی     احمدی

 

ریاضی      رضایی

 

 

ریاضی    ابراهیمی

 

شنبه

علوم   شیرین اباد  

 

مطالعات   قربانی

 

ریاضی     رجبی

 

عربی    حاجیلو

 

 

ریاضی    ابراهیمی

 

 

ورزش    خلیلی

 

ریاضی     احمدی

 

علوم    شفیعی

مطالعات   قربانی

 

علوم   شیرین اباد     

 

ریاضی      رضایی

 

 

مطالعات     مولایی

 

زبان    عزیزی

 

فارسی    بورقانی

 

 

ریاضی    ابراهیمی

 

 

فارسی    بورقانی

 

مطالعات     مولایی

 

علوم    شفیعی

 

ریاضی      رضایی

 

ورزش    خلیلی

 

ریاضی     احمدی

 

ریاضی     رجبی

 

پیام ها    حاجیلو

 

زبان      عزیزی

 

 

پیام ها       قربانی

 

علوم    شیرین آبادی

 

 

قرآن   سعیدی

 

 

زبان      صفایی

 

هنر   ابراهیمی

 

 

فارسی   محمدی

مطالعات  قربانی

علوم  خلجی

 

قران   دوخایی

 

 

عربی   جیریایی

 

 

فارسی   بیگی

 

علوم  خلجی

 

مطالعات  قربانی

 

ورزش    خلیلی

 

فارسی    ولاشجردی

 

فارسی    بورقانی

یکشنبه 

 

ورزش    خلیلی

 

فارسی    بورقانی

 

فارسی   محمدی

 

قران   دوخایی

 

 

علوم  خلجی

 

 

پیام ها   سعیدی

 

 

هنر   ابراهیمی

 

 

مطالعات  قربانی

 

 

فارسی   بیگی

 

 

فارسی    ولاشجردی

 

عربی   جیریایی

 

 

زبان      صفایی

 

فارسی    بورقانی

 

دفاعی قربانی

 

زبان      صفایی

 

ورزش    خلیلی

 

فارسی   بیگی

 

 

فارسی    ولاشجردی

 

فارسی   محمدی

تفکر   زکریا یی

 

قران   دوخایی

 

 

علوم  خلجی

 

 

عربی   جیریایی

 

 

هنر   ابراهیمی

 

 

پیام ها   سعیدی

 

 

پیام ها       نادری

 

کار و فناوری   محمودی

 

 

انشاء    معراجی

 

ریاضی    ابراهیمی

 

 

هنر   ابراهیمی

 

 

ریاضی     احمدی

 

قران خوشدونی

 

 

ریاضی     رجبی

 

فارسی   بیگی

 

 

کار و فناوری   غفاری

 

ورزش   روغنی

 

 

قرآن   جباری

 

دوشنبه

 

 

کار و فناوری   غفاری

 

ریاضی     رجبی

 

ورزش   روغنی

 

انشاء    معراجی

 

عربی  جباری

 

 

کار و فناوری   محمودی

 

 

ریاضی     احمدی

 

فارسی   بیگی

 

 

عربی       نادری

 

هنر   ابراهیمی

 

 

تفکر   خوشدونی

 

 

ریاضی     ابراهیمی

 

 

 

ریاضی    ابراهیمی

 

 

ورزش   روغنی

 

ریاضی     رجبی

 

هنر   ابراهیمی

 

 

فارسی   بیگی

 

 

تفکر    رضایی

 

 

انشاء    معراجی

 

 

عربی       نادری

 

کار و فناوری   محمودی

 

 

 

ریاضی     احمدی

 

 

قرآن   جباری

 

 

 

کار و فناوری   غفاری

 

دفاعی حسنی

  علوم   شیرین اباد  

 

مطالعات   کریمی

 

 

پیام ها     فراهانی

 

 

کار و فناوری   غفاری

 

تفکر    منصوری

 

مطالعات   حسینی       

علوم    احمدی

 

تفکر   زکریا یی

فارسی   محمدی

 

 

هنر  عسگری

 

 

تفکر    رضایی